همه گیری اختلال های وابسته به مصرف مواد/دارو چندان واضح نیست. اطلاعات جمعیت عمومی نشان می دهد که این اختلال با همه گیری12 ماهه 0.002% ، نادر  می باشد. با این وجود در جمعیت بالینی، همه گیری احتمالا بالاتر است(DSM-5,2013). هدف از این نوشتار فصل دوم پایان نامه و پیشینه پژوهش اختلال اضطرابی وابسته مصرف مواد و دارو می باشد.

 

 

ملاک های تشخیصی DSM-5  برای اختلال اضطرابی وابسته مصرف مواد و دارو

الف) حمله های وحشت زدگی یا اضطراب تصویر بالینی غالب می باشد.
ب) شواهدی از تاریخچه، آزمایشات بدنی، یافته های آزمایشگاهی هرهر دو مورد(1) و(2) را شامل می شود:
1. علایم ملاک (الف) بلافاصله بعد از مسمویت مواد یا ترک و یا مصرف دارو بروز پیدا کند.
2. مواد/دارو مصرفی قادر باشد علایم در ملاک (الف) را ظاهر سازد.


ج) اختلال های اضطرابی که معلول مصرف مواد/دارو نیستند، توضیح بهتری برای این اختلال نیست.این گونه شواهد از اختلال اضطرابی مستقل باید شامل توضیح ذیل گردد:
علایم اختلال اضطرابی باید مقدم بر شروع مصرف مواد/دارو باشد؛ علایم باید برای مدت زمان قابل توجه( به طور مثال حدود 1 ماه) بعد از متوقف شدن علایم حاد ترک یا مسمویت شدید، ادامه داشته باشد؛ یا سایر مدارک و شواهد برای وجود اختلال اضطرابی مستقل از مصرف مواد/ دارو وجود داشته باشد( از جمله تاریخچه ای از دوره های بازگشتی مرتبط با عدم مصرف مواد/دارو).


د) اختلال منحصرا در طول دوره دلیریوم بروز پیدا نکند.
ه) اختلال از نظر بالینی موجب آشفتگی در عملکرد اجتماعی، شغلی، و یا دیگر حوزه های مهم باشد.
توجه: این تشخیص تنها زمانی به جای تشخیص مسومیت مواد یا ترک مواد به کار برده می شود که علایم ملاک الف تصویر بالینی غالب باشد و برای کسب توجه بالینی به قدر کافی شدید باشد.

 

 

 

 

فهرست مطالب
اختلال اضطرابی وابسته مصرف مواد و دارو
1-6-3-2 ویژگی های تشخیصی اختلال اضطرابی وابسته مصرف مواد و دارو بر مبنای ملاک های تشخیصی DSM-5
جدول 6-2: ملاک های تشخیصی DSM-5  برای اختلال اضطرابی وابسته مصرف مواد و دارو
2-6-3-2 همه گیری اختلال اضطرابی وابسته به مصرف مواد و دارو
4-2 بررسی مفهوم شیوع شناسی    9
1-4-2 مولفه های اصلی تعریف شیوع شناسی    9
2-4-2 مفهوم میزان بروز و همه گیری در مطالعات شیوع شناسی    11
جدول 8-2 تفاوت بین همه گیری و میزان بروز    12
1-2-4-2 همه گیری    13
2-2-4-2 میزان بروز    14
3-4-2 اهمیت بافت در مطالعات شیوع شناسی    15
4-4-2 فنون مناسب در مطالعات شیوع شناسی    16
5-2 شیوع شناسی اختلال های روانپزشکی    16
6-2 شیوع شناسی اختلال های روانپزشکی در ایران    18
7-2 شیوع شناسی اختلال های اضطرابی    21
8-2 تفاوت های بین فرهنگی در همه گیری اختلال های اضطرابی    22
9-2 وابسته های اجتماعی جمعیت شناختی همه گیری اختلال اضطراب اجتماعی    24


منابع