پیشینه پژوهش و فصل دوم پایان نامه راهبردهای زبان آموزی موضوع این نوشتار است. راهبردهای زبان آموزی  اعمال ویژه ای که زبان-آموز انجام می دهد تا یادگیری را برای خود آسان-تر، سریع تر، لذت بخش تر، مؤثرتر و خودمدارانه تر سازد و به این طریق انتقال یادگیری به موقعیت های پیش بینی نشده میسر شود (آکسفورد، 1990).به کارگیری راهبردهای مناسب یادگیری دانشجویان را قادر می‌سازد مسئولیت یادگیری خود را به عهده گیرند و در فرآیند یادگیری مستقل‌تر عمل کنند. دست‌یابی به استقلال بسیار مهم است، زیرا زبان‌آموزان به ادامه روند یادگیری خارج از بافت کلاس درس نیز نیاز دارند. علاوه بر این، روان‌شناسی شناختی نشان می‌دهد که راهبردهای یادگیری به یاد گیرنده کمک می‌کند اطلاعات جدید را در ساختار یا طرحواره ذهنی که از پیش دارد، بگنجاند تا این طرحواره ذهنی هر چه غنی‌تر و پیچیده‌تر شود (آکسفورد و نیکوس،291:1989).

 

 

 

به عقیده اومالی و شاموت (430:1989)، پژوهش‌ها در زمینه تحلیل فرآیندهای راهبردی سه نتیجه مهم به بار داشته است: 1) بسامد و نوع راهبردهای به کار گرفته شده بین زبان‌آموزان کارآمد و ناکارآمد تمایز ایجاد می‌کند. 2) شیوه‌های پردازش راهبردی قابل آموزش هستند. 3) به کارگیری فرآیندهای راهبردی می‌تواند به تقویت یادگیری منجر شوند. همچنین آن‌ها به این نتیجه رسیدند که راهبردهای مربوط به یادگیری زبان دوم از راهبردهای کلی مربوط به دیگر مهارت‌ها، مانند خواندن و حل مسئله متفاوت نیست، گرچه ممکن است کاربرد آن‌ها متفاوت باشد. در فراگیری زبان دوم، تمایز قائل شدن بین راهبردهای یادگیری، راهبردهای ارتباطی و راهبردهای تولیدی مهم است (فارچ و کسپر، 1983). راهبردهای یادگیری به فراگیری زبان مربوط می‌شوند، در حالی که راهبردهای تولیدی و راهبردهای ارتباطی به کاربرد زبان مربوط می‌شوند. راهبردهای تولیدی برای به ثمر رساندن اهداف ارتباطی و راهبردهای ارتباطی برای فائق آمدن بر شکست در تولید زبانی به کار می‌روند. بنابراین، راهبردهای ارتباطی برای دست‌یابی به معنا در حین تعامل اجتماعی بسیار مهم هستند. تمایز بین راهبردها به مقاصد افراد بستگی دارد، این که هدف آن‌ها یادگیری ساختار زبان است یا به کارگیری آن.

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف نظری و مفهومی راهبردهای زبان آموزی

فصل دوم پایان نامه چارچوب نظری و پیشینه راهبردهای زبان آموزی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش    12
 -2-1 مبانی نظری    12
-2-2راهبردهای زبان آموزی    13
-2-2-1 مقدمه    13
-2-2-2تعاریف راهبردهای زبان‌آموزی    14
-2-2-3راهبردهای زبانآموزی از دیدگاه شناختی    16
-2-2-4شیوههای یادگیری و راهبردهای زبانآموزی    19
-2-2-5 طبقه‌بندی راهبردهای زبان‌آموزی    20
-2-2-6 عوامل تأثیرگذار به کارگیری راهبردها    22
-2-2-6راهبردهای شنیداری    24
-2-2-7 راهبردهای فراشناختی، شناختی و اجتماعی- عاطفی    30
-2-2-8 روش‌های سنجش راهبردهای شنیداری    33
-2-2-8-1 راهکارهای مبتنی بر گذشته (پرسشنامهها، مصاحبهها)    34
-2-2-8-2 مشاهده    35
-2-2-8-3 شیوه بلند فکر کردن    36
-2-2-8-4 شیوه روزنگاری    37
-2-2-8-5 فناوری رایانهای    38
-2-2-9 جمعبندی مطالب بخش راهبردهای زبانآموزی    38
-2-3پیشینه    40
-2-3-1 مقدمه    40
-2-3-2 رابطه بین درک شنیداری و راهبردهای شنیداری    40
-2-3-2 به کارگیری راهبردهای شنیداری، تفاوت‌ها و رفتارها    46
-2-3-3 راهبردهای شنیداری و دانش پیشین    49
-2-3-4 آموزش راهبردهای شنیداری و درک شنیداری    56
-2-3-5 تعامل راهبردها در درک شنیداری    61
کتابنامه    65