در بخش اول مبانی نظری حاکمیت شرکتی پرداخته می شود و در بخش دو پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی بررسی می شود. در واقع فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری حاکمیت شرکتی عنوان این پژوهش می باشد.

 

 


از اواخر دهه نود و اوایل هزاره جدید، به دنبال بحران‌ها و رسوایی شرکت‌های بزرگی همچون انرون ، ورلدکام  و دیگر شرکت‌های کوچک‌تر، حسابداری، گزارشگری مالی و حسابرسان این شرکت‌ها مورد اتهام قرار گرفتند. پیامد این رسوایی‌ها، نگرانی‌هایی در خصوص عدم کارایی این موارد بود که می‌توانست منجر به تکرار آن شود. نتیجه آن، تغییرات بنیادین و گسترده در حوزه نظارت بر شرکت‌ها و بازار سرمایه و به خصوص تفکر تقویت ساختار نظام حاکمیت شرکتی و قوانین و مقررات بوده است.

 

 

 

محققان با بررسی علت‌ها و شرایط وقوع این رسوایی‌ها، به این نتیجه رسیدند که؛ در موارد نبود نظارت بر مدیریت، حاکمیت ناقص سهامداران بر چگونگی اداره کارها و سپردن اختیارات نامحدود به مدیران اجرایی، زمینه مساعدی برای سوء استفاده آنان فراهم کرده و برای جلوگیری از بروز چنین وضعیتی، سهامداران باید از طریق نظارت دقیق بر هیأت مدیره و حسابرسی منظم شرکت که در مجموع تحت عنوان نظام حاکمیت شرکتی شناخته می‌شود، اشراف دقیقی بر شرکت داشته باشند. [33]."در واقع نیاز به نظام حاکمیت شرکتی از تضاد منافع بالقوه میان افراد در ساختار شرکت ناشی می‌شود". [6]. ساختار مالکیت یکی از مکانیسم‌های داخلی حاکمیت شرکتی است. موضوع اصلي در مباحث ساختار مالكيت نیز، مسئله نمايندگي مي‌باشد چرا كه تضاد منافع بين مديران و سهامداران و سهامداران عمده و خرد، منجر به ايجاد هزينه‌هاي نمايندگي مي‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب 
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه    13
2-2 حاکمیت شرکتی    14
2-2-1 تاریخچه حاکمیت شرکتی    16
2-2-2 تعاریف حاکمیت شرکتی    16
2-2-3 اهمیت حاکمیت شرکتی    19
2-2-4 سیستم‌های حاکمیت شرکتی     19
2-2-4-1 سیستم‌های درون سازمانی    20
2-2-4-2 سیستم‌های برون سازمانی    20
2-2-5 عوامل ایجاد تمایز در سیستم‌های حاکمیت شرکتی     21
2-2-6 مکانیزم‌های حاكميت شركتي    24
2-2-6-1 مکانیزم‌های درون سازماني (محاطی)    24
2-2-6-2 مکانیزم‌های برون سازماني (محیطی)    25
2-2-7 حاکمیت شرکتی در ایران    25
2-3 ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی    27
2-9 پیشینه تحقیق    61
2-9-1 تحقیقات خارجی حاکمیت شرکتی     61
2-9-2 پیشینه تحقیقات داخلی حاکمیت شرکتی  

 

منابع