چارچوب نظری و پیشینه پژوهش عدم تقارن اطلاعاتی عنوان این نوشتار است. به طور مشخص، اكرلوف نشان داد كه عدم تقارن اطلاعاتی می تواند موجب افزايش گزينش مغاير در بازارها شود كه اين امر قبل از وقوع معامله برای افراد بوجود می آيد. اسپنس خاطر نشان كرد كه در شرايط خاص، واسطه های مطلع می توانند با انتقال اطلاعات محرمانه خود به واسطه های كم اطلاع، درآمد بازار خود را بيشتر كنند. به اين ترتيب مدير شركت با صرف مخارج اضافی برای ماليات سود سهام، خبر از بالا بردن سود می دهد.

 

 


مقاله اكرلوف  (1970) با عنوان "بازار نابسامان" اولين تحليل رسمی از بازارهايی را كه با مشكل گزينش مغاير رو به رويند، معرفی می نمايد. اكرلوف نوعی بازار را به تصوير می كشد كه در آن به اصطلاح رايج، فروشنده نسبت به خريدار اطلاعات بيشتری را در اختيار دارد. البته حسابداران برای كاهش مشكل گزينش مغاير، سياست افشای كامل را پذيرفته اند تا ميزان اطلاعات در اختيار عموم افزايش يابد. شركتهايی كه براساس اطلاعات نهايی از سودآوری بالای خود مطلع می باشند، سود سهام پرداخت می كنند و بازار آن را علامتی برای خبر خوب تلقی می كند و قيمت بالاتری برای سهام آن شركت قائل می شود. و از اين طريق با بالا رفتن قيمت سهام ماليات پرداختی بر روی سود سهام را جبران می كنند (جلیلی، 1387، 208).

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
7-1 تعریف واژه های تحقیق    1
فصل دوم : مروری بر ادبيات تحقيق    5
بخش اول: عدم تقارن اطلاعاتی    6
1-4-2 شكل گيری مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی    6
2-4-2 ورود مفهوم عدم تقارن اطلاعات به بازارهای سرمایه    8
1-2-4-2 مبانی نظری تفاوت قيمت پيشنهادی خريد و فروش اوراق بهادار    9
2-2-4-2 عدم تقارن اطلاعاتی و دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام    13
3-2-4-2 نظريه بازار كارای سرمايه    17
5-2 اطلاعات جدید و سرعت تعدیل قیمت های سهام    22
7-2 بخش دوم: پیشینه تحقیق    27
1-7-2 پیشینه خارجی    27
2-7-2 پیشینه داخلی    32
منابع و ماخذ    36
الف: منابع فارسي
ب: منابع لاتین
ج: منابع اینترنتی