این پایان نامه در مورد معنویت و با موضوع ضرورت معنویت در زندگی کاری، فردی و سازمانی می باشد. مفهوم معنویت برای درک و تحول سازمانی و به علاوه تشریح سیستم های ارزشی و توسعه مدیریت و رهبری و توانمندی به کار برده می شود. معنویت در کار و سازمان به عنوان احساس کاری خاص برای انرژی دادن به افراد جهت انجام دقیق کارها در نظر گرفته می شود. بین معنویت در سازمان و عملکرد سازمانی ارتباط مستقیمی وجود دارد. معنویت باعث بهبود عملکرد و حس تعلق افراد به سازمان می شود. امروزه افراد زیادی در کارشان احساس نارضایتی و عدم امنیت می کنند. موریس معتقد است رضایت شغلی، اعتماد و اخلاق کاری در اکثر محیط های کاری نایاب شده است(موریس ،1997).

 

 

 


بسیاری از اقدامات سازمان ها برای تغییر و بهبود در دو دهه اخیر از قبیل کوچک سازی، مهندسی مجدد، تعلیق، اخراج از کار و ... موجب تضعیف روحیه و نوعی سردرگمی معنوی کارکنان شده است. در واقع این اقدامات که مبتنی بر پارادایم مکانیسمی و عقلانی مدرن بوده اند، نتوانسته اند خواسته های کارکنان را برآورده سازند(کینجرسکی و اسکرپنیک،2004). جهانی شدن، حرکت به سمت سازمان های دانشی، رشد تقاضای کارکنان برای محیط های کاری غنی و پرورش دهنده و نیز کار معنادار، این فشارها را بیشتر کرده است. در حقیقت به نظر می رسد کارکنان در مشاغل خود به دنبال چیزی بیش از پاداش های اقتصادی هستند. خودشکوفایی و بروز خود در زمینه قابلیت ها و توانمندی های فردی با ورود معنویت به سازمان مفیدتر خواهد بود.بعضی از محققان عقیده دارندکه نوعی تنش اساسی بین اهداف عقلایی و تکامل معنوی در ، سرتاسر محیط های کاری به وجود آمده است (اسچراگ ،2000).  

 

 

 

 


گریگوری پیرس  مدیر یک انتشاراتی و مؤسس سازمان «رهبران کسب و  ار برای کمال، اخلاق، و عدالت » بیان می کند: « ما اغلب زمان زیادی را برای کار کردن صرف می کنیم. شرم آور است اگر خدا را در آنجا نیابیم» (برادلی و کائونای، 2003). سازمان ها اکنون به طور روز افزونی، بی ارزشی کسب موفقیت های مالی را در مقابل هزینه ارزش های انسانی درک کرد ه اند ؛ و در شروع هزاره جدید برای کمک به کارکنان در جهت متوازن ساختن زندگی کاری و خانوادگی آن ها و نیز شکوفا ساختن قابلیت های بالقوه شان در محیط کاری راه های جدیدی یافته اند (مارکز و دیگران،2005). پارادایم منعطف و خلاق معنویت نیز در پاسخ به همین نیاز ها و فشار ها ظهور کرده است و محققان زیادی این امر را تأیید کرده اند(نیل و بایبرمن، 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
1-7-3- تعریف مفهومی معنویت سازمان    3
1-7-4- تعریف عملیاتی معنویت سازمانی    3
2-1- مقدمه    7
2-2- معنویت سازمانی    9
2-2-1- مفهوم معنویت    9
2-2-2- تاریخچه معنویت    12
2-2-3- معنويت در محيط كار    12
2-2-4- سطوح معنویت در سازمان    16
2-2-5- ضرورت  معنویت در زندگی کاری، فردی و سازمانی    21
2-2-6- ابعاد معنویت سازمانی    24
2-2-7- دیدگا ههای معنویت و معنویت در محیط کار    24
2-2-9- ابعاد رهبري معنوي    30
2-4- پیشینه تحقیق    33
2-4-1- تحقیقات انجام شده در ایران    33
2-4-2- تحقیقات خارجی    39
2-5- جمع بندی    40
فهرست منابع    43