مبانی نظری و پیشینه تحقیق معنويت در محیط کار کار عنوانی برای فصل دوم پایان نامه و پیشینه پژوهش می باشد. تعریف مفهومی معنویت در محیط کار:  جستجوي معنا در خود و در روابط با ديگران به منظور شناخت دنياي مادي و فرامادي. معنويت در کار  تلاش در جهت ایجاد حساسیت نسبت به ارتباط فرافردی ، درون فردی ، میان فردی ، برون فردی در زندگی کاری به منظور بالندگی شخصی در رسیدن به تعالی انسانی و الهی است ( عابدی جعفر و رستگار، 1386، ص ، 109) تعریف عملیاتی معنویت در محیط کار : منظور از معنویت در محیط کاراحساس دروني و ذاتي، احساس معنا، احساس بهم پيوستگي و پيوند با ديگران، حساس فرا انساني در رابطه با خداوند و کارکنان تامین اجتماعی گرگان است که این متغییر از طریق پرسشنامه مورد سنجش واقع میشود. 

 

 

 


معنویت در کار، مانند هر موضوع دیگری مبتنی بر فرضیه هایی است که ارائه آنها ضروری است. هر چند این فرضیه ها بدیهی به نظر می رسند ، اما حوزه  های حائز اهمیتی برای تحقیق یا جستجوی پژوهشگرانه را تشکیل می دهند . در این زمینه و در قلمرو کاری افراد، سه پیش فرض مهم وجود دارد . این پیش فرض ها افرادی را که در زمینه معنویت در سازمان مطالعه و پژوهش می کند به چالش می طلبد. همان طور که پیامد و نتایج  هر یک از ارتباطات در ایجاد فضای معنوی روانی موثرند و می توا ند مختلف باشد. پیامد و دستاوردهای ارتباط فرافردی اتصال و پیوند با نیرویی برتر (خدا) و احساس حضور و ظهور آن در کار و به تبع آن احساس داشتن کاری با معنا و هدفمند است . ارتباط درون فردی بروز توانمندی ها و قابلیت های فردی و به دنبال آن خود شکوفایی در کار ، یعنی رسیدن هستی  یک فرد می باشد .

 

 

 


نتیجه ارتباط اثر بخش میان فردی، تفاهم برای رسیدن به هدفی مشترک در راستای اهداف سازمانی است . سرانجام در ارتباط برون فردی در افراد احساس به هم پیوستگی با محیط خویش ایجاد خواهد شد. جامعیت تعریف یاد شده آنچنان است که می تواند در پارادایم های نسبت گرا، آیین گرا، انسان گرا و پست مدرن قرار بگیرد، چرا که این تعریف از سنخ "معنویت فرا دینی" است . صداهایی که از معنویت سخن می گویند بسیارند. بسیاری از افراد این پرسش را مطرح می کنند که " کدام نوع معنویت قادر است دگرگونی های فردی، اجتماعی و سازمانی عمیقی را که این جهان سخت بدان نیازمند است، پدید آورد؟ " بسیاری از افراد از معنویت سخن می گویند اما معلوم نیست که چه نوع معنویتی مراد آنان است .

 

 

 

 


فهرست

تعریف مفهومی معنویت در محیط کار

تعریف عملیاتی معنویت در محیط کار

مبانی نظری و پیشینه تحقیق معنويت در كار

2-1- مقدمه    13
2-2- معنویت و سازمان    14
2-3- معنویت چیست    16
2-4- معنویت گرایی در قرآن    18
2-5- رابطه میان دین و معنویت    31
2-6- معنویت در کار    34
2-7- پیش فرض های معنویت در محیط کار    37
2-8- ابعاد معنویت در محیط کار    40
2-9- مفهوم معنویت در اسلام و مسیحیت و تفاوت های آن    41
2-10- مفهوم معنویت    42
2-11- منبع معنویت    43
2-12 تحریف در مسیحیت    43
2-13 معنویت در غرب    46
2-22- معنویت در محیط کار و نقش آن در بهبود رفتار شهروندی سازمانی    49
2-23-چارچوب مفهومی تحقیق    56
منابع    57