پایان نامه در مورد هوش معنوی و با عنوان اجزا هوش معنوی و بررسی نقش آگاهی متعالی در ابراز آن می باشد. یکی از ویژگیهای اساس هوش معنوی، خودآگاهی عمیق است که شامل آگاهی تدریجی از لایه ها و ابعاد مختلف خویشتن است. روشن کردن نظام ارزش ها و باورهای فرد به این فرایند کمک می کند (سیسک، 2000). همچنین هوش معنوی می تواند به شکلی مستقیم¬تر به پیگری هوشیارانه و ارادی رشد روان شناختی خود فرد کمک کند. این موضوع مستلزم پذیرش مسئولیت خویشتن، درس گرفتن از اشتباهات فردی، توانایی برای بخشیدن و بخشیده شدن، تعهد به تصمیماتی که بهزیستی همه افراد دخیل را در نظر می گیرد، می باشد (واگن، 2002).

 

 

 

به عقیده ولمن (2001)، هوش معنوی با حالتی از بودن (و نه فقط انجام دادن) که بر تجربه ذهنی متمرکز است، مربوط می شود. بنابراین، شاید این گونه به نظر برسد که هوش معنوی با زندگی درونی ذهن و پیوندش با بودن در جهان ارتباط دارد (واگن، 2002). در راستای این حالت، آنهایی که هویت شان را در پیروی از یک راه یا سفر معنوی تشخیص می دهند، به جای اینکه هویت شان را در جستجوی قدرت یا تسلطی که اغلب مشتق شده از ایگو می باشد تعیین کنند، وجود روحی را که در جستجوی معناست تشخیص می دهند (واگن، 2000،سیسک، 2002). هوش معنوی این اجازه را به فرد می دهد که به فراسوی من (یا شخصیت و میل ارضاء خویشتن، دست پیدا کند تا اینکه ابعاد عمیق تر و استعدادهای نهفته درون خودش را بشناسد.

 

 

 

همچنین هوش معنوی موجب جابجایی در کانون ادراک و مرجع از کانون بیرونی ارزشیابی به سمت کانون درونی ارزشیابی می شود (سیسک، 2000) شناخت فزاینده فرد به استعدادهای نهفته شخصی وکنترل بر تصمیم ها و عوامل، مستلزم برگشت به درون فرد است که تمایل به حرکت به سمت یکپارچگی، تعادل و تمامیت دارد. بر طبق نظریه یونگ، خویشتن بایستی به عنوان مرکز روان که اجرا کننده کنش های یکپارچگی و دگرگونی می باشد، محسوب شود. با تسهیل این فرایندهای دگرگونی پذیر، هوش معنوی به افراد این امکان را می دهد که با معنا و عمق بیشتری به زندگی خود ادامه دهند (زوهر و مارشال، 2000).

 

 


 

 

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف نظری هوش معنوی
تعریف عملیاتی هوش معنوی
2-34- هوش
2-35- هوش معنوی
2-36- اسلام و معنویت
2-37- مؤلفه های هوش معنوی در اسلام
2-38- ارائه الگویی ساده برای ارتباط انواع هوش
2-39- ویژگی های هوش معنوی از دیدگاه سانتوس
2-40- ویژگی های هوش معنوی از دیدگاه سیندی و ویگلزورث
2- 41- ویژگی های هوش معنوی از دیدگاه بروس لیچفیلد
2-42- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه ایمونز
2-43- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه آمرام
2-44- اجزاء هوش معنوی
2-45- رشد هوش معنوی
2-46- توسعه هوش معنوی
2-47- اندازه گیری هوش معنوی
2-48- هوش معنوی و آگاهی متعالی
2-49- نقش آگاهی متعالی در ابراز هوش معنوی
2-50- آگاهی از وجود الهی ورابطه آن با هوش معنوی
2-51- هوش معنوی و تصویر بزرگتر
2-52- ایمان،امید و عشق سه ویژگی اصلی انسان های معنوی
2-53- مقایسه رفتار افراد دارای هوش معنوی قوی و افراد دارای هوش معنوی ضعیف
2-54-ده عامل که در ترکیب با یکدیگر هوش معنوی را شکل می دهند
2-55- برخی کاربدهای هوش معنوی در محیط کار
2-56- هوش معنوی و سلامت روان
2-57- کاربرد هوش معنوی در محیط کار
2-58- هوش معنوی،معنویت،مدیریت ورهبری

منابع