مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری اجتماعی موضوع این نوشتار است. در ابتدا مبانی نظری سازگاری اجتماعی بیان می شود . در ابتدا تعریف های مفهومی و عملیاتی سازگاری اجتماعی تشریح خواهد و در ادامه به مفهوم سازگاری خواهیم پرداخت. می گوییم که انواع سازگاری در روانشناسی کدامها هستند. بعد از آن به انواع تعاریف در مورد سازگاری اجتماعی می پردازیم. عوامل مؤثر بر سازگاری اجتماعی وارسی خواهیم کرد. و در ادامه نظریه های سازگاری بیان می شوند. در بخش دوم پیشینه تحقیق در مورد سازگاری اجتماعی در پژوهش های داخلی و خارجی بررسی خواهند شد. انجمن روان‌پزشکی آمریکا (1994، به نقل از حجازی و شکوری فر، 1384) سازگاری اجتماعی را چنین تعریف می‌کند: هماهنگ ساختن رفتار به منظور برآورده ساختن نیازهای محیطی که غالباً مستلزم اصلاح تکانه‌ها، هیجان‌ها و نگرش‌هاست. 

 

 

 


نمونه پیشینه تحقیق در مورد سازگاری اجتماعی

عالی پور بیرگانی (1391) در پژوهش خود با عنوان بررسی روابط ساده و چندگانه متغیرهای شیوه فرزندپروری با سازگاری (اجتماعی، عاطفی، و تعهد به هدف و تحصیلی) در دانشجویان، دست که یافتند میان متغیرهای پیش بین ، شیوه های تربیتی آزادگذارانه و اقتدارگرایانه مادری و پدری رابطه مثبت سازگاری اجتماعی دارند. 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب
تعریف مفهومی سازگاری اجتماعی
تعریف عملیاتی سازگاری اجتماعی
مبانی نظری و تحقیقات پیشین    21
مبانی نظری    21
سازگاری    21
انواع سازگاری    22
1- سازگاری اجتماعی    22
2- سازگاری تحصیلی    22
3- سازگاری خانوادگی    22
تعاریف سازگاری اجتماعی    23
عوامل مؤثر بر سازگاری اجتماعی    25
1- عوامل فردی    25
2-  عوامل خانوادگی    26
3- عوامل اجتماعی    27
4- عوامل مذهبی و اخلاقی    28
مفهوم سازگاری تحصیلی    29
دیدگاههای نظری درباره سازگاری    33
دیدگاه تحلیل روانی    33
دیدگاه روانشناسی فردی    34
نظریه رونی- اجتماعی    34
نظریه زیستی- اجتماعی    34
نظریه یادگیری    37
نظریه یادگیری اجتماعی    37
دیدگاه روانشناسی شناختی    37
نظریه بافتگرا    38
پیشینه تجربی    40
جمع بندی فصل    43
منابع
فارسی
منابع انگلیسی