مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش اخلاقی و مدل های آن عنوان این نوشتار است. هوش اخلاقی ظرفيت و توانايي درک درست از نادرست، داشتن اعتقادات اخلاقي قوي و عمل به آنها و رفتار در جهت صحيح و درست (بوريا، 2005). هوش اخلاقي شامل توانايي درک درست از نادرست، داشتن اعتقادات اخلاقي قوي و عمل به آنهاست (مختاري پور و سيادت، 1388). همچنين هوش اخلاقي به عنوان توانايي کاربرد اصول اخلاق جهاني در اخلاقيات، اهداف و مراودات  يک فرد از روي قاعده است (لنيک و کيل، 2005). تعریف عملیاتی هوش اخلاقی: هوش اخلاقي با استفاده از  پرسشنامه40 سوالي  مشتمل بر 10 بعد ، لنیک و کیل و جوردن( 2011)  ، اندازه گيري مي شود.

 

 


هوش رفتار حل مسأله ی سازگارانه اي است که در راستاي تسهيل اهداف کاربردي و رشد سازگارانه جهت-گیری شده است. رفتار سازگارانه، شباهت اهداف متعددی را که باعث تعارض درونی می شوند، کاهش می-دهد. این مفهوم هوش، مبتنی بر گزاره اي است که فرایند حرکت به سوی اهداف، انجام راهبردهایی را  برای غلبه بر موانع و حل مسأله ضروری می سازد (ایمونز، 1999؛ استرنبرگ ، 1997؛ به نقل از: نازل، 2004).گاردنر  هوش را مجموعه توانایی هایی می داند که برای حل مسأله و ایجاد محصولات جدیدی که در یک فرهنگ ارزشمند تلقی می شوند، به کار می رود. از نظر  وی انواع  نه گانه هوش عبارتند از: هوش زبانی، موسیقیایی، منطقی ـ ریاضی، فضایی، بدنی ـ حرکتی، هوش های فردي (که شامل هوش درون  فردی و بین  فردی مي شود)، هوش طبیعتی و هوش وجودی که شامل ظرفیت مطرح کردن سؤالات وجودی است (آمرام، 2005)

 

 

مفهوم تحلیلی غرب  از هوش، بیشتر شناختی است و شامل پردازش اطلاعات می شود؛ در حالی که رویکرد ترکیبی شرق  نسبت به هوش، مؤلفه های گوناگون عملکرد و تجربه انسان، از جمله شناخت، شهود و هیجان را در یک ارتباط کامل  (یکپارچه) دربرمی گیرد (نازل، 2004).در مجموع، هوش عموماً باعث سازگاری فرد با محیط می-شود و روش های مقابله با مسائل و مشکلات را در اختیار او قرار می دهد. همچنین توانایی شناخت مسأله، ارائه راه حل پیشنهادی برای مسائل مختلف زندگی و کشف روش های کارآمد حل مسائل از ویژگی های افراد باهوش است.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف نظری هوش اخلاقی

تعریف عملیاتی هوش اخلاقی

فصل دوم: «ادبيات نظري»
2-1. مقدمه    12

2-3.هوش اخلاقی کارکنان     28
2-3-1.هوش    28
2-3-2.اخلاق در کار و تعاریف و ماهیت    .29
2-3-3.اخلاق کار    30
2-3-3-1.هوش اخلاقی    31
2-3-4.اصول هوش اخلاقی در مدیریت    33
2-3-4-1.اصول هوش اخلاقی کارکنان    34
2-3-5.اصول هوش اخلاقی در اسلام    39
2-3-6.دیدگاه ها و مدل های مختلف در مورد هوش اخلاقی      43
2-3-7.تأثیر هوش اخلاقی بر عملکرد سازمان    43

2-5پیشینه تحقیق
2-5-1.تحقیقات داخلی
2-5-2.تحقیقات خارجی
2-6.خلاصه فصل و ارائه مدل

منابع