مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش اخلاقی کارکنان نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی می باشد که در ابتدا مبانی نظری هوش اخلاقی کارکنان تشریح می وشد و در ادامه پیشینه تحقیق هوش اخلاقی کارکنان در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرند.وقتی درباره  ی هوش صحبت می شود، ویژگی هایی چون یادگیری سریع، محاسبات دقیق و فوري و راه حلهاي جدید به ذهن خطور می کند (فاطمی، 1385). هوش  یعنی این که بتوان هر لحظه در برابر هر محرکی واکنش صحیح نشان داد. در این میان هوش اخلاقی عبارت است از توانايي ايجاد تمايز بين درست و غلط بر اساس اصول جهان شمول تعريف  شده. اين نوع هوش، در محيط جهاني مدرن کنوني مي تواند به مثابه ي نوعی جهت ياب برای اقدامات عمل نمايد.

 

 

 

هوش اخلاقي، نه تنها چارچوبی قوی و قابل دفاع برای فعاليت انسانها فراهم مي کند، بلکه کاربردهاي فراواني در دنيای حقيقی دارد. در واقع، اين هوش تمام انواع ديگر هوش انسان را در جهت انجام کارهای ارزشمند هدايت مي کند (بهشتی فر و اسماعیلی، 2011).اين نوع هوش نشاندهنده ی ظرفيت ذهنی انسان براي تعيين اينکه چگونه  اصول جهان شمول انسانی را  به  ارزشها، اهداف و اقدامات خود  مرتبط  نمايد  می باشد. همچنين، هوش اخلاقي نشان دهنده  ی اشتياق و توانايی فرد براي قرار دادن معيارهايي برتر و فراتر از منافع خود و حتي مباحثی نظير اثربخشي در کانون واکنش های فردي است (بهرامی، آصمی، فاتح پناه، دهقانی تفتی، احمدی تهرانی، 1391).

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف نظری هوش اخلاقی

تعریف عملیاتی هوش اخلاقی

فصل دوم: «ادبيات نظري»
2-1. مقدمه    12

2-3.هوش اخلاقی کارکنان     28
2-3-1.هوش    28
2-3-2.اخلاق در کار و تعاریف و ماهیت    .29
2-3-3.اخلاق کار    30
2-3-3-1.هوش اخلاقی    31
2-3-4.اصول هوش اخلاقی در مدیریت    33
2-3-4-1.اصول هوش اخلاقی کارکنان    34
2-3-5.اصول هوش اخلاقی در اسلام    39
2-3-6.دیدگاه ها و مدل های مختلف در مورد هوش اخلاقی      43
2-3-7.تأثیر هوش اخلاقی بر عملکرد سازمان    43

2-5پیشینه تحقیق
2-5-1.تحقیقات داخلی
2-5-2.تحقیقات خارجی
2-6.خلاصه فصل و ارائه مدل

منابع