این پایان نامه در مورد هوش اخلاقی و با موضوع .دیدگاه ها و مدل های مختلف در مورد هوش اخلاقی و تاثیر آن بر عملکرد سازمان می باشد.با مرور مطالعات و پژوهش های صورت گرفته می توان بیان داشت که سه ديدگاه و مدل پايه اي در مورد هوش اخلاقی و رفتار متناسب با آن وجود دارد:

 


•     مدل استدلال اخلاقی: این مدل می تواند به نام منفعت طلبی نامیده شود که بامنافع و مضرات بالقوه هرعمل سروکاردارد. طبق این مدل، هرعمل که منافع را حداکثر و زیانها را حداقل نماید، به عنوان عمل اخلاقی شمرده می شود. 

 


•    مدل كانتی یا مدل حقوق اساسي: این مدل حكم مي كند كه تمام مردم داراي حقوقي بنيادي هستند كه بايد مورد رعايت و احترام قرار گيرند، بنابراين عملي از نظر اخلاقي صحيح است كه حقوق همه افراد را در يك وضعيت خاص، تا حداقل ممكن نقض نمايد.

 


•    مدل دلبستگي شخصي روشن بينانه: این مدل كه تركيبي از هر دو مدل قبلي است، بر این اصل استوار است که يك عمل در صورتي از نظر اخلاقي صحيح است كه منافع افراد مربوط را زياد كند، بدون اينكه حقوق ديگران را نقض كند يا باعث زيان آنها گردد (الفنرز ، 2004).

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف نظری هوش اخلاقی

تعریف عملیاتی هوش اخلاقی

فصل دوم: «ادبيات نظري»
2-1. مقدمه    12

2-3.هوش اخلاقی کارکنان     28
2-3-1.هوش    28
2-3-2.اخلاق در کار و تعاریف و ماهیت    .29
2-3-3.اخلاق کار    30
2-3-3-1.هوش اخلاقی    31
2-3-4.اصول هوش اخلاقی در مدیریت    33
2-3-4-1.اصول هوش اخلاقی کارکنان    34
2-3-5.اصول هوش اخلاقی در اسلام    39
2-3-6.دیدگاه ها و مدل های مختلف در مورد هوش اخلاقی      43
2-3-7.تأثیر هوش اخلاقی بر عملکرد سازمان    43

2-5پیشینه تحقیق
2-5-1.تحقیقات داخلی
2-5-2.تحقیقات خارجی
2-6.خلاصه فصل و ارائه مدل

منابع