نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت سازمانی بصورت جامع و کامل که در بخش اول به مبانی نظری هویت سازمانی می پردازیم و در قسمت دوم به بررسی پیشینه تحقیق هویت سازمانی در پژوهش های داخلی و خارجی می پردازیم.، در رابطه با هويت سازماني، تعاريف متعددي وجود دارد ، كه اين تعاريف، با همديگر شباهت ها و تفاوت هايي دارند؛ با اين وجود، اغلب تحقيقات در زمينة هويت سازماني، به ديدگاه آلبرت و وتن(1985) و آشفورث و مايل(1989) اشاره دارند(راواسی و شولتز ، 2006).

 

 

 

آلبرت و وتن (1985)چنين استدلال كردند كه هويت سازماني دربردارنده دو معناست:
 1) به عنوان يك مفهوم علمي كه محققان جهت تعريف ويژگي هاي مشخصي از سازمان استفاده مي كنند. 
2) به عنوان سؤالي "خودبازبيني كننده"  كه بوسيله آن، احساسي را نسبت به "آنچه ما هستيم"، ايجاد مي كند. به عقيده آنها، هويت سازماني، چه به صورت مفهوم علمي، و چه به صورت يك سؤال خود بازبيني كننده، بايد، داراي سه معيار، باشد: محوريت  ،تمايز  ، تداوم (هه وباروچ، 2009).

 

 

 

 


شايان ذكر است كه مفهوم هويت سازماني دربردارنده عناصر زير است:
 1)در درون و هسته هويت سازماني، معناي خود بازبيني قرار دارد. همة تعاريف ارئه شده از هويت سازماني با يك سؤال "خود" بازبيني كننده" مشابه، سروكار دارد. اين سؤال عبارت است از : " ما چه كساني هستيم ؟ (هاچ و شولتز، 2002).
2) هويت سازماني، مربوط به بافت  و ذاتاً تطبيقي است. بنابراين هويت سازماني، با اقدام به مقايسة شباهت و تفاوت سازمان با سازمان هاي ديگر، آن را در فضاي اجتماعي قرار مي دهد.
3) هويت سازماني ساختاري، در سطح جمعي است(کورلی و همکاران،2006).

 

 

 

 

علاوه بر آنچه ذكر شد، براي درك اين مفهوم، بايد توجه كرد كه هويت سازماني متمايز از سازه هايي مانند، فرهنگ سازماني، تصوير سازماني ، جو ارتباطات  ، هويت شركتي  و ... است. به عنوان مثال،مفهوم هويت شركتي با هويت سازماني، در هم پيچيده هستند؛ اما مفاهيم متفاوتي دارند (آلوسون و امپسون، 2008) و يا اينكه تصوير سازماني به لحاظ كيفي، متمايز از هويت سازماني است و تاثيري اساسي بر روي هويت سازماني دارد(احمدی، 2005). از اين رو، اگر چه مفهوم هويت سازماني، غالباً با سازه هايي از جمله، فرهنگ، تصوير، چشم انداز، مأموريت، هويت شركتي، بِرند شركت و شهرت همپوشاني دارد؛ اما، از آنها متمايز است(راواسی و شولتز، 2006). در مجموع، هويت سازماني، مبتني بر تئوري هويت اجتماعي ساخته شده است و اين تئوري، يك تئوري شناختي است؛ به طوري كه اشخاص، خودشان را در طبقات اجتماعي دسته بندي مي كنند(هیق، 2006).

 

 

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب
1-7- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)
1-7-1- تعریف مفهومی هویت سازمانی
1-7-2-تعریف  عملیاتی هویت سازمانی

1-8- مدل مفهومی تحقیق    8
2-3- هویت سازمانی    9
2-3-1- تعریف هویت سازمانی    9
2-3-2- ساخت و شكل گيري هويت    14
2-3-2-1- توجه رسانه ها    15
2-3-2-2- وجهه خارجي سازمان    16
2-3-2-3- ارتباطات خارجي سازمان    17
2-3-2-4- تيم مديران عالي سازمان    17
2-3-2-5- مديريت منابع انساني    18
2-3-2-6- ارتباطات داخلي سازمان    19
2-3-2-7- عمليات سازمان    19
2-4- پیشینه تحقیق    20
2-4-1- تحقیقات انجام شده در ایران    20
2-4-2- تحقیقات خارجی    26
2-5- جمع بندی    28
فهرست منابع    30