مبانی نظری و پیشینه تحقیق معنويت در کار و سازمان موضوع فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت می باشد که در ابتدا مبانی نظری معنويت در کار و سازمان تشریح می شود و در ادامه پیشینه تحقیق معنويت در کار و سازمان در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 

مفهوم « معنويت در كار» همانند خود معنويت، هم گوناگون و هم دشوار است. بج  در خلال سا لهاي 1999-1992 تعاريفي كه در زمينه معنويت در محيط كار و سازمان ارائه شده است را در شش پارادايم و استعار هي مرتبط با موضوع، طبقه بندي كرده است(بج، 2000): انسان گرا  ، بوم شناس ، طرفدار حفظ محيط زيست، پست مدرن تأييدگرا ، مديرمآب18 ، بنيادگرا ، پست مدرن شك گرا . هر يك از اين پارادايم ها نقطه نظر و نگرشي منحصر به خود دارند، همراه با استعاره هايي كه پنجره خوش منظره و دل انگيزي را در مقابل هر پارادايم مي گشايد.

 

 


برَدلي و كواني(2003) در پژوهش هايشان از يافته هاي بج استفاده كرده و براي بررسي و مطالعه تعاريف معنويت در كار و سازمان، پارادايم ششگانه بج را به پنج پارادايم تقليل داده اند. بدين معنا كه پارادایم « مدیرمآب» را در پارادايم« انسان گرا» ادغام كرده و هم چنين پارادايم «بوم شناس» را به « دين و مكتب شناس» تغيير داده اند. هم چنين، پارادايم « بنيادگرا» را چون معناي ضمني منفي در رابطه با نام آن در بسياري از اديان اقتباس مي شد، به « سنت گرا» تغيير نام داده اند.(
 

 

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب
1-7- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)    2
1-7-3- تعریف مفهومی معنویت سازمان    3
1-7-4- تعریف عملیاتی معنویت سازمانی    3
1-8- مدل مفهومی تحقیق    5
2-1- مقدمه    7
2-2- معنویت سازمانی    9
2-2-1- مفهوم معنویت    9
2-2-2- تاریخچه معنویت    12
2-2-3- معنويت در محيط كار    12
2-2-4- سطوح معنویت در سازمان    16
2-2-5- ضرورت  معنویت در زندگی کاری، فردی و سازمانی    21
2-2-6- ابعاد معنویت سازمانی    24
2-2-7- دیدگا ههای معنویت و معنویت در محیط کار    24
2-2-9- ابعاد رهبري معنوي    30
2-4- پیشینه تحقیق    33
2-4-1- تحقیقات انجام شده در ایران    33
2-4-2- تحقیقات خارجی    39
2-5- جمع بندی    40
فهرست منابع    43