دانلود پرسشنامه شخصیت درونگرایی و برونگرایی آیزنک 57 سوالی فرم بزرگسال epq با نمره گذاری، روایی و پایایی

 


تفسیر پرسشنامه شخصیت آیزنک نوجوانان

پرسش نامه شخصيتي آيزنك: اين پرسش نامه داراي دو فرم موازي AوB است كه در اين پژوهش از فرم متداول آن در ايران(فرمA) استفاده شده . فرم ايراني (A) اين پرسشنامه توسط محمد تقي رائفي براي جمعيت ايراني مورد بررسي قرار گرفته داراي 57 سوال است(اخوت و دانشمند، 1357). منظور از درون/برون‌گرايي در اين پژوهش نمره‌اي است كه آزمودني ها از پاسخ به 24 گویه ی مولفه ی درون/برونگرایی پرسشنامه شخصيتي آيزنک به‌دست مي‌آورند،نمره خام آزمودنی ها از 0 تا 24 متغیر می باشد که پس از تبدیل به نمره درصدی،نسبت به 50 سنجیده می شوند که نمره ی بالای 50 معرف برون گرایی و نمره کمتر از 50 معرف درون گرایی است،ومنظور از نمره های کرانه ای،نمره هایی است که در محدوده 2 نمره استاندارد بالاتر از میانگین قرار میگیرند. سوالات به گونه اي تهيه شده كه براي افراد كم سواد با هوشي معادل 80 نيز قابل فهم باشد(اخوت و دانشمند،1357). این پرسشنامه یک مقیاس دروغ سنج(L)را در بر دارد،اما مهمتر این است که برونگرایی(E) و روان رنجورخویی(N) را به طور مستقل، با همبستگی نزدیک به صفر بین برونگرایی و روان رنجورخویی، ارزیابی می کند(فیست و فیست2002، ترجمه سید محمدی،1387).

 

 

 

 ضریب آلفای این پرسشنامه برای مقیاس هایE،NوL به ترتیب 63/.،78/.،56/. به دست آمده که بیانگر اعتبار مطلوب آن است(ازخوش،1387).ازاين پرسشنامه كه شكل تكامل يافته اي از پرسشنامه پزشكي مادسلي و پرسشنامه شخصيتي مادسلي و آيزنك است براي تعيين و اندازه گيري ميزان درون گرايي و برون گرايي زن و شوهر ها استفاده شده پژوهش هاي مختلف ، اعتبار باز آزمايي اين آزمون را بين 84/0 تا 94/0 و اعتبار دو نسخه كردن آن را بين 74/0 تا 91/0 گزارش كردهاند(پیزلی ،2003) دوان نيز طي پژوهشي به منظور تعيين ميزان هم سنگي مقياس E در فرم هاي Aو B  آن ها را در مورد 14 دانشجوي دختر رشته روان شناسي اجرا كرد. او با N= 14  و P=0.05 براي آزمون يكسويه، ارزش محاسبه شده ي 67/0 را بدست آورد كه در مقايسه با ارزش بحراني جدول(CTV) برابر با 464/0 در سطح 05/0 و 622/0 در سطح 01/0 معنا دار است(دان ،2003).