تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه اعتماد به نفس جنسي 

در اين پژوهش به منظور سنجش اعتماد به نفس جنسي از پرسشنامه اعتماد به نفس جنسي آن هوپر  (1992) استفاده شد. اين پرسشنامه شامل 15 سؤال بود که به منظور پاسخ دادن به هر سؤال سه ماده متناسب با آن سؤال تعبيه شده بود. حداکثر نمره آن 45 و حداقل آن 15 بود. نمرۀ بالاتر نشانگر اعتماد به نفس جنسي بالاتر بود.

 

 

 


روايي و پايايي پرسشنامه اعتماد به نفس جنسی

اين آزمون در پژوهش عشقي (1385) استفاده گرديده، و روايي محتوايي پرسشنامه توسط پنج متخصص مشاوره و روان شناسي تاييد شد. براي تعيين همساني دروني پرسشنامه نيز از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده گرديده بود که اين ضريب برابر 70/0 بدست آمده بود.